Browsing by Author อรจันทร์ ศิริโชติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2021กลยุทธ์การบริหารร้านศึกษาภัณฑ์ ในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ทิพวรรณ ถาวร
2014การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ธนพร รอดเกลี้ยง
2019การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาณิสรา ถนนทิพย์
2014การปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; นภาพร อินทร์สนอง
2020การปรับตัวทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; อัจฉรา กิ้มเถี้ยว
2020การยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา: การวิเคราะห์กลุ่มพหุอรจันทร์ ศิริโชติ
2020การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์มือสองวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาลิตา ดำสุข
2019การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; นิจกานต์ หนูอุไร; พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา
2019ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับบทบาทสหกรณ์อิสลามในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; มูฮำหมัดกิสตีย์ กีโต๊ะ
2019คุณภาพบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; พัชนี แก้วฉาย
2016ประสบการณ์ ความเกี่ยวพัน และความจงรักภักดีของผู้บริโภคในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ : กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์เทสโก้อรจันทร์ ศิริโชติ; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปิติพงษ์ สุคนธผล
2018ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านขายอะไหล่รถจักยานยนต์ในเขต อำเภอเมืองสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นวัตกรณ์ แซ่จิว
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; ดลนภัส บุญแก้ว
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุงเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์
2020ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; เนาวาฟ หลีสหัด
2019ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; สุนิสา เพ็ชรสังข์
2019พฤติกรรมและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ
2020สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15อนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นูรมีย์ แลแมแน
2017แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในธุรกิจก่อสร้าง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; อนุสรา ศรีสมบูรณ์
2019แรงจูงใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วยแอปพลิเคชั่น A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ฐิตาภรณ์ สระแก้ว