Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 709  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Collinearityอุทัยวรรณ สายพัฒนะ; ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
2010ต้นฉบับการประยุกต์ใช้ระบบไบโอเมตริกซ์เพื่อบริหารจัดการการเข้าใช้สำนักงานคอมพิวเตอร์อรอุมา เจริญศรี; ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์; วรุฒน์ วังสโรจน์
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; มนทกานต์ จันทมัตตุการ
2011การศึกษาวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพูนสุข อุดม; ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล; สมสิรี มนัส
2011การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เกษมสุข เฉลียวศักดิ์; เกษม ตั้นสุวรรณ; ประสงค์ เกษราธิคุณ; พเยาว์ อินทสุวรรณ; พีระ ทองมี; สมภพ อินทสุวรรณ; สุธิตา ตั้นสุวรรณ
2012รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าและการจัดการเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพปาจรีย์ เรืองกลับ; อมรรัตน์ ถนนแก้ว; สมพงค์ พรมสะอาด; นฤมล ขนอม
2013พฤติกรรมแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกการใช้พลังงานของนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชอมลวรรณ วีระธรรมโม; จิดาภา สุวรรณฤกษ์; สรรเพชญ รัตนวงศ์
2013ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับผังกราฟิกอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; โสภาวรรณ จันทร์ฉาย
2013กระบวนการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e - Education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; วัชรพงษ์ พนิตธํารง; ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; บัวบุตรี ศิริวัฒน์
2013นโยบายของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; วัชรพงษ์ พนิตธํารง; วิเชียร วิทยอุดม; พิศนีย์ อำไพ
2013การบริหารงานส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทฑิภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาครอาริชย์ ทัศน์พันธุ์; ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; สุรศักดิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์
2013รายงานงานสร้างสรรค์ประติมากรรม : ตัวตลกเอกหนังตะลุงเท่งและหนูนุ้ยในบริบทการจำลองภาพเหมือนบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
2014การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาร่วมกับวิธีสอนแบบสถานการณ์จำลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการผูกเงื่อนเชือกในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชวนพิศ ชุมคง; นพเก้า ณ พัทลุง; จุไรรัตน์ อินทราคม
2014การปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; นภาพร อินทร์สนอง
2014ผลการใช้วิธีสอนแบบโพลยา (Polya) ร่วมกับแบบฝึกตามแนวคิด KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; พัชรา โภชนุกูล
2014ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลวัลลยา ธรรมอภิบาล; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ศศิธร บุษภักค์
2014สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2556สุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุชาติ บินโต๊ะหีม
2014ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; อัษฎาพร แก้วชูเสน
2014ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; กรรณิกา บัวลอย
2014การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชดายุ ศิริวัฒน์