Browsing by Author วิภาฤดี วิภาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; นาอีม๊ะ ราเซะบิง
2021การจัดการเรียนรู้วิธีสอนอ่านแบบ OK5R ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; นุรไอมาน เจะอาแว
2017การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; พรพิมล สุขขาว
2020การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด ซี ไอ เอส เอส ที (CISST) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิภาฤดี วิภาวิน; พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; บัณฑิตา แก้ววิจิตต์
2019การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอิสปร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษาชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; พิกุล พูลสวัสดิ์
2020การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์และแอปพลิเคชันทางการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; หรัณย์ หมื่นรัก
2016การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; กิตติธัช คงชะวัน; วลัยลักษณ์ มูสิกสง
2020การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Edmodo และ Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; วิภาดา สุขเขียว
2019การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; มูณีเราะห์ มะนุง
2020การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; สาวิตรี อินอุทัย
2020ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและส่วนประกอบของสารและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; วิภาฤดี วิภาวิน; ระวิวรรณ กงชัยภูมิ
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Observe-Reflex-Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; หนึ่งฤทัย แสงทอง
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; ฮุสนา บิลังโหลด
2020ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; จุฑามาศ จิตต์บุญ
2014ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; อัษฎาพร แก้วชูเสน
2020ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับเรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นพเก้า ณ พัทลุง; วิภาฤดี วิภาวิน; อดิศักดิ์ ชนะเมือง
2019ผลการใช้วิธีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับเรื่องราวในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; พิรพัฒน์ โพชสาลี
2021ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; ศุภาพิชญ์ ขาวผ่อง
2020ผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิตและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; ศิวลักษณ์ ขุนนิคม
2019ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการทำงานกลุ่ม เรื่อง ระบบจำนวนจริง โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; สุนารี นวลจันทร์