Theses : [29] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การปรับตัวทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; อัจฉรา กิ้มเถี้ยว
2020พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12เจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; ศุภลักษณ์ ทองไสย
2020ความสำเร็จในการขจัดความสูญเปล่า 7 ประการด้วยแนวคิดลีน (Lean) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเจษฎา นกน้อย; สัญชัย ลั้งแท้กุล; ยุทธนา ดอกเทียน
2021กลยุทธ์การบริหารร้านศึกษาภัณฑ์ ในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ทิพวรรณ ถาวร
2019การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาณิสรา ถนนทิพย์
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; ดลนภัส บุญแก้ว
2020สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15อนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นูรมีย์ แลแมแน
2019ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; สุนิสา เพ็ชรสังข์
2019กลยุทธ์การจัดการและความต้องการของผู้ประกอบการในการประกอบการธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนิวัช แก้วจํานงค์; วรรณภรณ์ บริพันธ์; ปิยมาศ ศรประสิทธิ์
2017แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในธุรกิจก่อสร้าง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; อนุสรา ศรีสมบูรณ์
2019การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; นิจกานต์ หนูอุไร; พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา
2014การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ธนพร รอดเกลี้ยง
2018รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่องค์กร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเจษฎา นกน้อย; วรรณภรณ์ บริพันธ์; ตุลยดา อุดมศิลป์
2016ประสบการณ์ ความเกี่ยวพัน และความจงรักภักดีของผู้บริโภคในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ : กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์เทสโก้อรจันทร์ ศิริโชติ; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปิติพงษ์ สุคนธผล
2016แรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จำกัดอนิวัช แก้วจำนงค์; อนุวัต สงสม; วรัญชลี เหรัญญาภรณ์
2019ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับบทบาทสหกรณ์อิสลามในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; มูฮำหมัดกิสตีย์ กีโต๊ะ
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุงเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์
2017การยอมรับนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; พัชรนันท์ รัตนบุรี
2017การได้รับการธำรงรักษาและความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปภาดา วิชัยยุทธิ์
2018ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านขายอะไหล่รถจักยานยนต์ในเขต อำเภอเมืองสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นวัตกรณ์ แซ่จิว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29