Theses : [25] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาณิสรา ถนนทิพย์
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; ดลนภัส บุญแก้ว
2020สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15อนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นูรมีย์ แลแมแน
2019ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; สุนิสา เพ็ชรสังข์
2019กลยุทธ์การจัดการและความต้องการของผู้ประกอบการในการประกอบการธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนิวัช แก้วจํานงค์; วรรณภรณ์ บริพันธ์; ปิยมาศ ศรประสิทธิ์
2017แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในธุรกิจก่อสร้าง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; อนุสรา ศรีสมบูรณ์
2019การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; นิจกานต์ หนูอุไร; พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา
2014การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ธนพร รอดเกลี้ยง
2018รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่องค์กร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเจษฎา นกน้อย; วรรณภรณ์ บริพันธ์; ตุลยดา อุดมศิลป์
2016ประสบการณ์ ความเกี่ยวพัน และความจงรักภักดีของผู้บริโภคในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ : กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์เทสโก้อรจันทร์ ศิริโชติ; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปิติพงษ์ สุคนธผล
2016แรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จำกัดอนิวัช แก้วจำนงค์; อนุวัต สงสม; วรัญชลี เหรัญญาภรณ์
2019ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับบทบาทสหกรณ์อิสลามในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; มูฮำหมัดกิสตีย์ กีโต๊ะ
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุงเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์
2017การยอมรับนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; พัชรนันท์ รัตนบุรี
2017การได้รับการธำรงรักษาและความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปภาดา วิชัยยุทธิ์
2018ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านขายอะไหล่รถจักยานยนต์ในเขต อำเภอเมืองสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นวัตกรณ์ แซ่จิว
2020การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์มือสองวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาลิตา ดำสุข
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; สุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง
2019คุณภาพบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; พัชนี แก้วฉาย
2020ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; เนาวาฟ หลีสหัด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25