Browsing by Author นินนาท์ จันทร์สูรย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยชุดอุปกรณ์การชุบโลหะทองแดงด้วยไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ธนภรณ์ จุลพูล
2020การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Rพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธินีย์ สรรเสริญ
2019การพัฒนาชุดการทดลองแบบกระดาษร่วมกับเลนส์เสริมสมาร์ทโฟนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; เพ็ญแข ไหมแก้ว
2015การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกมนินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; อาดีบ๊ะ สะมาแอ
2018การพัฒนามโนคติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนคติพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; ชนกนาฏ กาญจนภักดิ์
2020การพัฒนามโนทัศน์เรื่อง พัธะเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชารีฟ สุรินราช
2018การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องการสังเคราะห์ทองแดงนาโน และการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้านินนาท์ จันทร์สูรย์
2019การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธมลวรรณ นาคเสนา
2020การพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐานพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิริมล มาฆทาน
2019การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อสะเต็มผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; วุฒิชัย จีนเมือง
2018การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ด้วยการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมี 3 ระดับโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; จตุพร เฝือชัย
2019ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมีสามระดับพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สุพัตรา พรหมฤทธิ์
2020ทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การคำนวณปริมาณสารจากสมการเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันเกมเป็นกลุ่ม (TGT) ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; นัยนา เศียรสุวรรณ์
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; ไมซารอห์ สาและ
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; สอพูรอ หะยีเจะปูเตะ
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องกรด เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพเก้า ณ พัทลุง; นินนาท์ จันทร์สูรย์; นวลอนงค์ ชัยกิจ
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; สุวิมล นิ่มดวง
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; ธันย์ชนก ชูจันทร์