Browsing by Author นพเก้า ณ พัทลุง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; นาอีม๊ะ ราเซะบิง
2014การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาร่วมกับวิธีสอนแบบสถานการณ์จำลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการผูกเงื่อนเชือกในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชวนพิศ ชุมคง; นพเก้า ณ พัทลุง; จุไรรัตน์ อินทราคม
2016การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพเก้า ณ พัทลุง; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; พานิศา สรรเพชร
2018การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมโดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยชัชวีร์ แก้วมณี; นพเก้า ณ พัทลุง; ศุภขวัญ สิทธิรักษ์
2015การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเกมนินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; อาดีบ๊ะ สะมาแอ
2019การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; ภัทราวรรณ ศิริ
2015การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการอิสลามานุวัตร สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; ยู่โสบ แขกพงศ์
2021การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนพเก้า ณ พัทลุง
2018การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่าความเข้าใจในการอ่านและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นพเก้า ณ พัทลุง; กิตติธัช คงชะวัน; ละออ วัชราคม
2015การส่งเสริมสถานะของแนวความคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การตอบสนองของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกวิธีแก้ปัญหาสิทธิชัย วิชัยดิษฐ; นพเก้า ณ พัทลุง; มาเรียม โต๊ะประดู่
2018การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; นพเก้า ณ พัทลุง; ซาวาตี บือราเฮง
2013ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับผังกราฟิกอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; โสภาวรรณ จันทร์ฉาย
2014ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; กรรณิกา บัวลอย
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; ไมซารอห์ สาและ
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; สอพูรอ หะยีเจะปูเตะ
2018ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; รสรินทร์ นิลสุวรรณ
2016ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; ชาฮีดา ดาแม
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพเก้า ณ พัทลุง; นินนาท์ จันทร์สูรย์; นวลอนงค์ ชัยกิจ
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; สุวิมล นิ่มดวง
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; ษับรีญ หะยีหมัด