Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 56 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ไกรสร พิกุลรัตน์
2016ฟลูออเรสเซนต์ของสารประกอบทองแดงที่มี 1,10-ฟีแนนโทรลีนและอนุพันธุ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; นิคม ชูศิริ; ทศวรรณ รัญเพชร
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; สุเทพ สันติวรานนท์; นะดา แสงวิมาน
2016ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; นูรีซัน ตาเดอิน
2016การจัดการศึกษาตามแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลานิรันดร์ จุลทรัพย์; อนิวัช แก้วจำนงค์; ภวินท์ ฤทธิ์ณรงค์
2016การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรมประยุกต์การนำเสนอข้อมูล วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กฤษณพล จันทร์พรหม; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; รสวาตี รองเมือง
2016การศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1พูนสุข อุดม; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; วิทวัส วิฑูรย์พันธ์
2016สมบัติแม่เหล็กของทองแดงอนุพันธ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; นิคม ชูศิริ; อนิสรา หนูเจริญ
2016ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จำลองและกระบวนการกลุ่มของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธนกร สิริกุล
2016ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3เสาวรส ยิ่งวรรณะ; นวลพรรณ วรรณสุธี; พิชาวดี เหมศิริ