Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; เนาวรัตน์ ศิริรักษ์
2019การพัฒนาชุดการทดลองแบบกระดาษร่วมกับเลนส์เสริมสมาร์ทโฟนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; เพ็ญแข ไหมแก้ว
2015การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกเทคนิคการอุปมาอุปไมย เรื่องสมดุลเคมีที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างอุปมาอุปไมย ความเข้าใจแนวทางเคมี และเจตคติต่อวิชาเคมีพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; สิทธิชัย วิชัยดิษฐ; ฉลอง มหิวรรณ
2019ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับสื่อแบบจำลอง เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ต่อความเข้าใจทางเคมีระดับจุลภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; กฤษณา นินทรกิจ
2019ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมีสามระดับพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สุพัตรา พรหมฤทธิ์
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; เสาวภาคย์ สังฆานาคินทร์
2019ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยเรื่องสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; ธีรพล ชนะภัย
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; เพ็ญศรี รักษ์ธรรม
2017กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชพูนสุข อุดม; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; ภัทรสุดา รักทอง
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Rพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธินีย์ สรรเสริญ