Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; นูรีซัน ตาเดอิน
2020การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลาเสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; มัสนี คงแก้ว
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการใช้คำถามของบลูม (Bloom) ที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชินโชติ มณีโชติ
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุพัตร เพ็ชรรัตน์
2018การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; มารีแย เจะยะปาร์
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดเครื่องมือวัดศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านกรอบความคิดเติบโต (growth mindset)ณัชชา มหปุญญานนท์; วิภาดา พินลา; วิภาพรรณ พินลา
2022การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณณัชชา มหปุญญานนท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ทิพยวิมล แซ่เห้ง
2020ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชัชวีร์ แก้วมณี; จิตต์โสภิณ สุธีบุตร