Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Observe-Reflex-Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; หนึ่งฤทัย แสงทอง
2019ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมีสามระดับพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สุพัตรา พรหมฤทธิ์
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; นวพร เทพแสง
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ
2019การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและ ทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุณิสา เกิดเกลี้ยง