Browsing by Author เจษฎา นกน้อย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2014การจัดการเชิงกลยุทธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ธนพร รอดเกลี้ยง
2014การปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; นภาพร อินทร์สนอง
2017การยอมรับนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; พัชรนันท์ รัตนบุรี
2017การได้รับการธำรงรักษาและความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปภาดา วิชัยยุทธิ์
2020ความสำเร็จในการขจัดความสูญเปล่า 7 ประการด้วยแนวคิดลีน (Lean) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเจษฎา นกน้อย; สัญชัย ลั้งแท้กุล; ยุทธนา ดอกเทียน
2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; เจษฎา นกน้อย; กิตติพงษ์ ประวัติ
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; ดลนภัส บุญแก้ว
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุงเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์
2020พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12เจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; ศุภลักษณ์ ทองไสย
2019พฤติกรรมและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ
2018รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่องค์กร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเจษฎา นกน้อย; วรรณภรณ์ บริพันธ์; ตุลยดา อุดมศิลป์
2017แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในธุรกิจก่อสร้าง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; อนุสรา ศรีสมบูรณ์