Browsing by Author พูนสุข อุดม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2017กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชพูนสุข อุดม; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; ภัทรสุดา รักทอง
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Rพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธินีย์ สรรเสริญ
2015การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์พูนสุข อุดม; สมจิตร อุดม; เอกพนธ์ กลับใจ
2020การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุธาสิณี นันทวงษ์
2017การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนันต์ อารีย์พงศ์; พูนสุข อุดม; อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
2017การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนันต์ อารีย์พงศ์; พูนสุข อุดม; ปฐมาวดี เครือแก้ว
2018การพัฒนามโนคติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนคติพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; ชนกนาฏ กาญจนภักดิ์
2017การพัฒนามโนทัศน์เรื่องเคมีอินทรีย์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; มนปริยา ราชรักษ์
2020การพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐานพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิริมล มาฆทาน
2017การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; พูนสุข อุดม; จริยา จิตตพงศ์
2016การศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1พูนสุข อุดม; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; วิทวัส วิฑูรย์พันธ์
2011การศึกษาวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพูนสุข อุดม; ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล; สมสิรี มนัส
2018การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ด้วยการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมี 3 ระดับโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; จตุพร เฝือชัย
2017การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์)พูนสุข อุดม
2019ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมีสามระดับพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สุพัตรา พรหมฤทธิ์
2020ทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การคำนวณปริมาณสารจากสมการเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันเกมเป็นกลุ่ม (TGT) ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; นัยนา เศียรสุวรรณ์
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; เพ็ญศรี รักษ์ธรรม
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; ธันย์ชนก ชูจันทร์
2016ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; ชนกชนม์ ชนะสงคราม
2019ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยเรื่องสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; ธีรพล ชนะภัย