Browsing by Author ชวนพิศ ชุมคง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; พรพิมล สุขขาว
2014การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาร่วมกับวิธีสอนแบบสถานการณ์จำลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการผูกเงื่อนเชือกในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชวนพิศ ชุมคง; นพเก้า ณ พัทลุง; จุไรรัตน์ อินทราคม
2020การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ โดยใช้หลักสูตร นศท.ไทยใจรักชาติ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ชวนพิศ ชุมคง; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; เฉลิมพงศ์ คงบัว
2019การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอิสปร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษาชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; พิกุล พูลสวัสดิ์
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กิตติธัช คงชะวัน; ชวนพิศ ชุมคง; นภนันท์ ขวัญชูด
2020การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; สาวิตรี อินอุทัย
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; นวพร เทพแสง
2020ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; จุฑามาศ จิตต์บุญ
2019ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาร่วมกับสื่อประสมที่มีต่อความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ชัชวีร์ แก้วมณี; ชวนพิศ ชุมคง; นิภา ดิษฐสุวรรณ
2021ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณกรรม และทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; ชวนพิศ ชุมคง; ธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร
2021ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; ศุภาพิชญ์ ขาวผ่อง
2020ผลของการสอนตามแนวคิดแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นพเก้า ณ พัทลุง; ชวนพิศ ชุมคง; วรรณพร รัตนะ
2019ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการทำงานกลุ่ม เรื่อง ระบบจำนวนจริง โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; สุนารี นวลจันทร์
2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้ 5 ขั้นร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; สุภาวดี ชูดำ
2022รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของทักษะร่วมกับชุดฝึกทักษะเรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ระดับชันปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; ภัทรภร ลิ่มเจริญ