Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ศิริวรรณ บุญแสง
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Observe-Reflex-Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; หนึ่งฤทัย แสงทอง
2020ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; ตอยยีบะห์ สาและ
2020การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่องยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวิทย์ คงภักดี; เมธี ดิสวัสดิ์; ปุญชรัสมิ์ ศรีชัย
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดเครื่องมือวัดศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านกรอบความคิดเติบโต (growth mindset)ณัชชา มหปุญญานนท์; วิภาดา พินลา; วิภาพรรณ พินลา
2021การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ้และความตระหนักรู้ทางสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล; นพเก้า ณ พัทลุง; ชดาษา จันพรมทอง
2022ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฐิตาพร คงหอม
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Rพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธินีย์ สรรเสริญ
2020ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชัชวีร์ แก้วมณี; จิตต์โสภิณ สุธีบุตร