Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Observe-Reflex-Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; หนึ่งฤทัย แสงทอง
2015การส่งเสริมสถานะของแนวความคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การตอบสนองของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกวิธีแก้ปัญหาสิทธิชัย วิชัยดิษฐ; นพเก้า ณ พัทลุง; มาเรียม โต๊ะประดู่
2018ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล และสภาพยึดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ประสงค์ เกษราธิคุณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; กรวิทย์ เกื้อคลัง
2018การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ด้วยการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมี 3 ระดับโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; จตุพร เฝือชัย
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพเก้า ณ พัทลุง; นินนาท์ จันทร์สูรย์; นวลอนงค์ ชัยกิจ
2018การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์สมภพ อินทสุวรรณ; เมธี ดิสวัสดิ์; นฤทัย ท่ากั่ว
2017การพัฒนามโนทัศน์เรื่องเคมีอินทรีย์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; มนปริยา ราชรักษ์
2017การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อรอุษา กังสุกุล
2018การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดหลัก เรื่อง การเคลือนที่แบบวงกลมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PDEODEสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ชนิการต์ สระมุณี
2018การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ