Theses : [271] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 271
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) โดยใช้แนวคิด CIPP MODELอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; หวันอาตีเก๊าะ ล่าเต๊ะ
2020การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มาวมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ชนัษฎา เส้งเซ่ง
2021แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มมาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; นัฏฐา พูลเพิ่ม
2021การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จินตนา กสินันท์; เมธี ดิสวัสดิ์; สกลรัชต์ กาเหย็ม
2020การสร้างหนังสือนิทานภาพ เรื่อง คำนาม โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อนุวัฒน์ มากชูชิต
2021การวิเคราะห์ความขัดแย้งในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2561ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; สมิทธ์ซาต์ พุมมา; ณัฐธิดา วิริยะสัทธา
2021คำสแลงที่ปรากฏในหนังสือบันทึกของตุ๊ดไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; สุพิศตรา อภิชาโต
2021การใช้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวรรณกรรมเพลงบอก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2548-2562)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; รัชฎากร ชูจันทร์ทอง
2021การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลามาโนช ดินลานสกูล; เมธี ดิสวัสดิ์; ยะห์ยา สะมะแอ
2021วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครเชิงจิตวิทยาในวรรณกรรมของอรุณวดี อรุณมาศพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; พัชรา นาคแก้ว
2021นิเวศสำนึกในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว (พ.ศ 2550 - 2559)มาโนช ดินลานสกูล; พัชสินจ์ จีนนุ่น; ปภัสรา แก้วสี
2021วิเคราะห์แนวคิดพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสืออ่านนอกเวลาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉันทัส ทองช่วย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; พระมหาพรหมพิริยะ เพชรรัตน์
2021บทบาทการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งขัชดาพร เวทะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ธัญญาวรรณ มาสกุล
2021การประกอบสร้างภาพลักษณ์ชายรักชายในนวนิยายวายพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; จิราพร สอนนำ
2021ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณกรรม และทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; ชวนพิศ ชุมคง; ธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร
2021ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพผลของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; ทิพย์ไพรวัลย์ แก้วประสม
2021การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารงานครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาตุณภาพการศึกษานบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชจินตนา กสินันท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธัณภรณ์ จันทร์มี
2021การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จินตนา กสินันท์; เมธี ดิสวัสดิ์; กุลนันทน์ ทองเมือง
2017ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่อง จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
2016การพัฒนารูปแบบความผูกพันมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับชุมชนสมจิตร อุดม; จรัส อติวิทยาภรณ์; สิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 271