Theses : [316] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316
Issue DateTitleAuthor(s)
2021วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองเด็กที่ปรากฏในบทร้อยกรองจากหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2508 - 2562)พัชลินจ์ จีนนุ่น; ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ
2021ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ทิพาภรณ์ บุญสุข
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Rพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธินีย์ สรรเสริญ
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กิตติธัช คงชะวัน; ชวนพิศ ชุมคง; นภนันท์ ขวัญชูด
2018ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; เกษม เปรมประยูร; บุญมา กัติยัง
2021การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Modelกิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; กัลยา เป็นดุุสะ
2021การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ชัชวาล ชุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; เอกชัย แซ่่พุ่น
2021การจัดการเรียนรู้วิธีสอนอ่านแบบ OK5R ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; นุรไอมาน เจะอาแว
2021ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เกาะซึ่งสมาชิกครัวเรือนย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียวิไลพิน แก้วเพ็ง; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; อดิพงศ์ ยกย่อง
2021ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; ศุภาพิชญ์ ขาวผ่อง
2020ลักษณะภาษาและเนื้อหาในพระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525 - 2549ไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; ศุภิสรา จินดารักษ์
2021การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; อยุทธ์ คงเซ็น
2021การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับแบบทีมแข่งขันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อลิสา คุ่มเคี่ยม; อมลวรรณ วีระธรรมโม; อภิชญา ญาดาพัชร์
2022การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ธนิยา เยาดำ; หนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ์
2022วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในชุมชนนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; อมลวรรณ วีระธรรมโม; หนึ่งฤดี โกสีย์
2022อนาคตภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนครศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; สุดาทิพย์ รอดศรี
2022การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ณัชชา มหปุญญานนท์; ศรีสุดา สุดถนอม
2022การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภาษาไทยถิ่นใต้ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อลิสา คุ่มเคี่ยม; อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิศวะ กลับกลาย
2022กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; วรวลัญช์ ภัทรเรืองอนันต์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316