Theses : [80] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 80
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหาเรื่อ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ศุภัคชญา แก้วขอมดี
2021ฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทชอบกรดที่แยกได้จากดินกรดในจังหวัดพัทลุงชัยสิทธิ์ นิยะสม; วลัยภรณ์ พรหมแก้ว
2022การพัฒนาชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์สุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ซอลีฮาห์ ละตานา
2021ผลการใช้เกมวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษศิรินทร์ รัทจร; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; วนิศา อ่อนนวล
2019การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยประสงค์ เกษราธิคุณ; นิคม ชูศิริ; นพฤทธิ์ ช่างคิด
2019การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กรวิกา ก้องกุล; วิษณุ นภาพันธ์; พัชรี เรืองสวัสดิ์
2019การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวสารโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
2019ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ของเชื้อ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Weltevreden ที่แยกได้จากตัวอย่างต่างๆ ในจังหวัดพัทลุงมณฑล เลิศวรปรีชา; ชัยสิทธิ์ นิยะสม; สิริลักษณ์ หนูมี
2019การจำแนกประเภทและวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการสนับสนุน การวิเคราะห์ความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวไทยนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; วทัญญู ชูประจิตต์
2019การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ เพื่อเปลี่ยนรูปแก๊สชีวภาพไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนธวัฒน์ชัย เทพนวล; สมพงศ์ โอทอง; ยุทธพร เลี่ยมแก้ว
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิษณุ นภาพันธ์,; กรวิกา ก้องกุล; บุญเลิศ ดังใจปอง
2018การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้สมาร์ทโฟนและท่อพอลิวิไวนิลคลอไรด์ (PVC)ประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; ธวัชชัย นาคช่วย
2015ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาเส้นทางในจังหวัดปัตตานีอรจิรา สิทธิศักดิ์; อนิศรา เพ็ญสุข ตื้บแก้ว; ทวีป จันทร์เจริญ
2021Development of Anaerobic Cellulose Degrading Inoculum for Improvement of Biogas Production from Co-digestion Palm Oil Mill Effluent with Empty Fruit BunchesSompong O-Thong; Poonsuk Prasertsan; Insam, Heribert; Wisarut Tukanghan; วิศรุต ตุกังหัน
2020Enhancement of Biogas Production from Empty Friut Bunches by Solid-State Anaerobic Digestion ProcessSompong O-Thong; Prawit Kongjan; Insam, Heribert; Wantanasak Suksong; วรรธนศักดิ์ สุขสง
2021High Efficient Two-Stage Process for Biohydrogen Production by Dark Fermentation and Microbial Electrolysis and Biohythane Production from Palm Oil Mill Effluent with Methane Upgrading ProcessSompong O-Thong; Prawit Kongjan; Chonticha Mamimin; Hidenari, Yasui; Peerawat Khongkliang; พีระวัฒน์ คงเกลี้ยง
2021The Promote of Pulp Color Development Before Harvesting and Postharves Technology in Siam Red Ruby Pumelo for ExportingSamak Kaewsuksaeng; Kato, Masaya; Nopparat Tatmala
2021The Production of Biodiesel and Monoacylglycerol using Immobilised Lipase on PolyhydroxybutyrateKanokphorn Sangkharak; Sappasith Klomklao; Narisa Binhayeeding
2021Development of Two-stage Anaerobic Digestion Process for Hydrogensulfide removal from Rubber Smoked Sheet WastwaterSompong O-Thong; Prawit Kongjan; Imai, Tsuyoshi; Kanathip Promnuan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 80