Theses : [92] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ศักยภาพของสารออกฤทธิ์กลุ่มอัลคาลอย์และฟลาโวนอยด์ในสมุนไพรไทยบางชนิดที่สนใจต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของโรคอัลไซเมอร์พนิตา กังซุ่น; เนตรนภา ชะนะ; วันสิริ อินทร์นอก
2018การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการสะท้อนแสงจากกระจกโค้งที่สามารถปรับค่าความยาวโฟกัสได้ประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; เมธ์วดี บุญทอง
2018การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ด้วยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็งร่วมกับหญ้าเน้ปียร์และเศษอาหารสมพงศ์ โอทอง; เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์; พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์; มณฑาทิพย์ เพชรอาวุธ
2015การศึกษาสภาพการดำรงชีพและการลดความร้อนบริเวณอาคารของม่านต้นเคราาฤาษีเพื่อใช้เป็น Bio Facadeณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม; เกื้ออนันต์ เตชะโต; อาอีเสาะ สาและ
2021การคัดกรองคุณสมบัติโพรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากมูลสุกรพันธุ์พื้นเมืองมณฑล เลิศวรปรีชา; มาริยา เสวกะ; จิระประภา ตุยารัมย์
2016การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมไร้อากาศสถานะของแข็งของผักตบชวาและตะกอนจุลินทร์ย์จากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่สมพงศ์ โอทอง; ประวิทย์ คงจันทร์; สิทธิกร แซ่หล่อ
2021สำรวจติดเชื้อและระบุชนิดของพยาธิใบไม้ใน Genus Transversotrema ในปลาเกล็ดจากแหล่งน้ำกร่อยบางพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชธนพล อยู่เย็น; ปรียาพร บุตรบุญชู; ปฏิณญา วรรณวาส
2021การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงโดยใช้โปรแกรม Imagej และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)ประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; ฐิตาภา มาฮามะนอ
2020ระบบให้คำแนะนำเชิงความหมายส่วนบุคคลสำหรับส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์สิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; ศิรินันทร์ นาพอ
2021การสำรวจ และระบุชนิดของ Echinostome metacercariae ในหอยน้ำจืดจากแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุงธนพล อยู่เย็น; เตือนตา ร่าหมาน; ทัชกรชล จงหวัง
2020การพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; วรรษภัทร มั่นเกษม
2021ความหลากหลายชนิดของปลิงน้ำจืดในปูนา (Sayamia bangkokensis) จากอำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุงธนพล อยู่เย็น; ปรียาพร บุตรบุญชู; ธารารัตน์ หนูนุ่ม
2021การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหาเรื่อ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ศุภัคชญา แก้วขอมดี
2021ฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทชอบกรดที่แยกได้จากดินกรดในจังหวัดพัทลุงชัยสิทธิ์ นิยะสม; วลัยภรณ์ พรหมแก้ว
2022การพัฒนาชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์สุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ซอลีฮาห์ ละตานา
2021ผลการใช้เกมวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษศิรินทร์ รัทจร; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; วนิศา อ่อนนวล
2019การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยประสงค์ เกษราธิคุณ; นิคม ชูศิริ; นพฤทธิ์ ช่างคิด
2019การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กรวิกา ก้องกุล; วิษณุ นภาพันธ์; พัชรี เรืองสวัสดิ์
2019การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวสารโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
2019ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ของเชื้อ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Weltevreden ที่แยกได้จากตัวอย่างต่างๆ ในจังหวัดพัทลุงมณฑล เลิศวรปรีชา; ชัยสิทธิ์ นิยะสม; สิริลักษณ์ หนูมี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92