Research : [35] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลและแก๊สชีวมวลในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสุประดิษฐ์ ยวนทอง; ธเนศ ไชยชนะ; จอมภพ แววศักดิ์; ปราณี หนูทองแก้ว; ธีรเดช ใหญ่บก; สวัสดิ์ จันทร์สุข
2019ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนตสุธาสินี เขียวมณีนัย; ชลธิรา แสงสุบัน
2020การวางนัยทั่วไปของมอดูลขยายสารภี ไชยรัตน์
2019การผลิตไฮโดรเจนอย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยระบบหมักแบบไร้แสงและอิเล็กโตรไฮโดรเจเนซิสแบบสองตอนสมพงศ์ โอทอง; ประวิทย์ คงจันทร์; พีระวัฒน์ คงเกลี้ยง
2021การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงศุภกร กตาธิการกุล; สุวิทย์ คงภักดี; มารีนา มะหนิ; ธีรเดช ใหญ่บก; สุเจนต์ พรหมเหมือน; ญาณวุฒิ สุนทรกิจ
2020การผสมวัตถุแกรนูลาร์ในเครื่องผสมไซโลแบบหมุนและไซโลที่มีเครื่องผสมแบบครีบวาเรียม ช่วยจันทร์; สุทธิวัฒน์ ทองนาค
2020การคัดแยก จัดจำแนกและทดสอบคุณสมบัติของโพรไบโอติกแบคทีเรีย กรดแลคติกและไบฟิโดแบคทีเรียมที่แยกได้จากมูลสุกรพันธุ์พื้นบ้านมณฑล เลิศวรปรีชา
2020จตุพร แก้วอ่อนพนิตา สุมานะตระกูล
2020การเตรียมอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์/ไคโตซานคอมโพสิตสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นสารป้องเชื้อราบนผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดพชร ผลนาค; มณฑล เลิศวรปรีชา
2020ศักยภาพในการต้านออกซิเดชันและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดรากมะพูดปาริชาติ เทพทอง
2018การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและการป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน ของสารสกัดจากต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis) และการประยุกต์ใช้สารสกัดเป็นวัตถุเติมแต่งในอาหารเนตรนภา ชะนะ
2020ศักยภาพการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นนิรมล จันทรชาติ; อุษา อ้นทอง; วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
2018การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องการสังเคราะห์ทองแดงนาโน และการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้านินนาท์ จันทร์สูรย์
2019การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระดาษจากต้นปาล์มน้ำมันนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
2018การประยุกต์ใช้ตะกอนเหลือทิ้งจากโรงพิมพ์และเปลือกกล้วยเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐธวัฒน์ชัย เทพนวล; ชูเกียรติ ชูสกุล; อุษา อ้นทอง; นิรมล จันทรชาติ
2019การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 1.5 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบโซลาร์เสรีสำหรับเมืองไทยฉัตร ผลนาค; จอมภพ แววศักดิ์; สมพล ชีวมงคลกานต์; ปราณี หนูทองแก้ว
2021การพัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลท์จักรพงศ์ ไชยบุรี; ชลธิรา แสงสุบัน; สุปานดี มณีโลกย์
2020การพยากรณ์ลมด้วยแบบจำลองบรรยากาศ WRF และฐานข้อมูล NCEP-FNL สำหรับประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว
2018การสังเคราะห์และการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโน MnBi เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแม่เหล็กถาวรชนิดใหม่คมกริช โชคพระสมบัติ
2021การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุคณิดา สินใหม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35