Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; ซานีรา สุมาลี
2014ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; กรรณิกา บัวลอย
2014ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCA ร่วมกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; พิชญา ยวงใย
2018การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; สมภพ อินทสุวรรณ; มารียา หวังบือซา
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุพัตร เพ็ชรรัตน์
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; ไมซารอห์ สาและ
2018การพัฒนาแอนิเมชันร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้เรื่อง โครงสร้างของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นุชนาฏ ใจดำรงค์; เมธี ดิสวัสดิ์; อำรัน มะลี
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหารความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อาตีเก๊าะห์ บาโง
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; สอพูรอ หะยีเจะปูเตะ
2011การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เกษมสุข เฉลียวศักดิ์; เกษม ตั้นสุวรรณ; ประสงค์ เกษราธิคุณ; พเยาว์ อินทสุวรรณ; พีระ ทองมี; สมภพ อินทสุวรรณ; สุธิตา ตั้นสุวรรณ