Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 20 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
2019ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมีสามระดับพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; สุพัตรา พรหมฤทธิ์
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; นวพร เทพแสง
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ
2019การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและ ทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุณิสา เกิดเกลี้ยง
2020การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนา-สังเกต-อธิบาย (POE)สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภารดี รัตนจามิตร
2017กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชพูนสุข อุดม; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; ภัทรสุดา รักทอง
2020การพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; วรรษภัทร มั่นเกษม
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กิตติธัช คงชะวัน; ชวนพิศ ชุมคง; นภนันท์ ขวัญชูด