Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 141-150 of 152 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43อิศราวุธ อ่อนน้อม; สมชาย รัตนชูศรี
2020การพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; วรรษภัทร มั่นเกษม
2020ระบบให้คำแนะนำเชิงความหมายส่วนบุคคลสำหรับส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์สิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; ศิรินันทร์ นาพอ
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Rพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธินีย์ สรรเสริญ
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; โชติกา แก้วมาก
2020แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; ธีรพร ทองขะโชค; ธนิสร แสงหิรัญ
2020ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชัชวีร์ แก้วมณี; จิตต์โสภิณ สุธีบุตร
2020ผลของการสอนตามแนวคิดแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นพเก้า ณ พัทลุง; ชวนพิศ ชุมคง; วรรณพร รัตนะ
2020ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; กิตติธัช คงชะวัน; เจษฏากร พัฒนกิจการสาร
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; ภัคชุดา พูนสุวรรณ