Browsing by Author อมลวรรณ วีระธรรมโม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ศิริวรรณ บุญแสง
2018การบริหารจัดการชมรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ผ่านการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต้วิชชาญ จุลหริก; อมลวรรณ วีระธรรมโม; กฤตยา เพชรพยาบาล
2019การพัฒนาความสามารถทางการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยใช้ชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิชัย รัตนศิริ
2016การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ไข่ครอบภูมิปัญญาชาวบ้าน ริมทะเลสาบสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ณัฐติกา พรมดำ
2017การรับรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการประหยัดพลังงานอมลวรรณ วีระธรรมโม; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปริญญา แซ่อ๋อง
2018การวิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เขตภาคใต้ประจำปี 2560อมลวรรณ วีระธรรมโม; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; วีนัส ศรีศักดา; ชัชวีร์ แก้วมณี
2016ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานราชการครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลานิรันดร์ จุลทรัพย์; อมลวรรณ วีระธรรมโม; กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว
2020ความต้องการและคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรังอมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ชุติกาญจน์ สลาหลง
2016ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จำลองและกระบวนการกลุ่มของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธนกร สิริกุล
2020ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3อมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; สุไฮลา หมัดเลียด
2020ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจำรัส
2015ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อความคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; จุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์
2014ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCA ร่วมกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; พิชญา ยวงใย
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการใช้คำถามของบลูม (Bloom) ที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชินโชติ มณีโชติ
2014ผลการใช้วิธีสอนแบบโพลยา (Polya) ร่วมกับแบบฝึกตามแนวคิด KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; พัชรา โภชนุกูล
2016ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ปัทมา ไชยลักษณ์
2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; เกษม เปรมประยูร; กาญจนา เจริญช่วย
2013พฤติกรรมแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกการใช้พลังงานของนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชอมลวรรณ วีระธรรมโม; จิดาภา สุวรรณฤกษ์; สรรเพชญ รัตนวงศ์
2015สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณอมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ปุณญาดา สุวรรณมณี