Browsing by Author อนิวัช แก้วจำนงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016การจัดการศึกษาตามแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลานิรันดร์ จุลทรัพย์; อนิวัช แก้วจำนงค์; ภวินท์ ฤทธิ์ณรงค์
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; โชติกา แก้วมาก
2017การรับรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการประหยัดพลังงานอมลวรรณ วีระธรรมโม; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปริญญา แซ่อ๋อง
2017การได้รับการธำรงรักษาและความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปภาดา วิชัยยุทธิ์
2020ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอดในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; ธุมาวดี ศรีชัย
2018คุณภาพการจัดการและขีดความสามารถเชิงพฤติกรรมกับความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอนิวัช แก้วจำนงค์
2015คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุในตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; อนิวัช แก้วจำนงค์; ลลดา ลวนะลาภานนท์
2016ประสบการณ์ ความเกี่ยวพัน และความจงรักภักดีของผู้บริโภคในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ : กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์เทสโก้อรจันทร์ ศิริโชติ; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปิติพงษ์ สุคนธผล
2018ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านขายอะไหล่รถจักยานยนต์ในเขต อำเภอเมืองสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นวัตกรณ์ แซ่จิว
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; สุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง
2020ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; เนาวาฟ หลีสหัด
2020รูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; สันติภาพ อินทรัศมี
2016สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังของนักศึกษาในการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; อนิวัช แก้วจำนงค์; บุณฑริกา ทรัพย์เจริญ
2020สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15อนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; นูรมีย์ แลแมแน
2016แรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จำกัดอนิวัช แก้วจำนงค์; อนุวัต สงสม; วรัญชลี เหรัญญาภรณ์