Browsing by Author สุวิทย์ คงภักดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่องยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวิทย์ คงภักดี; เมธี ดิสวัสดิ์; ปุญชรัสมิ์ ศรีชัย
2018การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ผ่านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; สุวิทย์ คงภักดี; พัทวี ศรีระษา
2022การพัฒนาชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์สุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ซอลีฮาห์ ละตานา
2020การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกระดับประถมศึกษาสุวิทย์ คงภักดี; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; ช่อผกา สุขุมทอง
2020การพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; วรรษภัทร มั่นเกษม
2018การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้สมาร์ทโฟนและท่อพอลิวิไวนิลคลอไรด์ (PVC)ประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; ธวัชชัย นาคช่วย
2018การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการผสมแสงสีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ศักดิ์มงคล ยี่มี
2021การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงศุภกร กตาธิการกุล; สุวิทย์ คงภักดี; มารีนา มะหนิ; ธีรเดช ใหญ่บก; สุเจนต์ พรหมเหมือน; ญาณวุฒิ สุนทรกิจ
2018การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการสะท้อนแสงจากกระจกโค้งที่สามารถปรับค่าความยาวโฟกัสได้ประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; เมธ์วดี บุญทอง
2021การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงโดยใช้โปรแกรม Imagej และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)ประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; ฐิตาภา มาฮามะนอ
2018การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนชุดทดลอง เรื่อง สัมประสิทธิ์ความหนืดพลวัตของกลีเซอรีนประสงค์ เกษราธิคุณ; สุวิทย์ คงภักดี; นิศามณี ฉุ้นย่อง
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ