Browsing by Author วิษณุ นภาพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กรวิกา ก้องกุล; วิษณุ นภาพันธ์; ศุภนัส นงค์นวล
2021การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหาเรื่อ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ศุภัคชญา แก้วขอมดี
2020การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; เสาวณี ทองเกิด
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ประภาศรี ธานีรัตน์
2017การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องระบบจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ฟารีด๊ะ สันตี
2019การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ปิยะณัฐ หมื่นวงศ์
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กรวิกา ก้องกุล; วิษณุ นภาพันธ์; อภิชญา รังสฤษฏ์พิพัฒน์
2019การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กรวิกา ก้องกุล; วิษณุ นภาพันธ์; พัชรี เรืองสวัสดิ์
2019การศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยเน้นกระบวนการได้มาซึ่งความรู้วิษณุ นภาพันธ์; กรวิภา ก้องกุล; จริยา สังข์แก้ว