Browsing by Author วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ศิริวรรณ บุญแสง
2020การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) โดยใช้แนวคิด CIPP MODELอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; หวันอาตีเก๊าะ ล่าเต๊ะ
2020การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มาวมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ชนัษฎา เส้งเซ่ง
2016การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ไข่ครอบภูมิปัญญาชาวบ้าน ริมทะเลสาบสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ณัฐติกา พรมดำ
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำด้านการทำงานเป็นทีม สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลสงขลาอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อรรถพร ใจแจ้ง
2018การสร้างชุดการสอน เรื่องประโยคซับซ้อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อนันต์ อารีย์พงศ์; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; สุชานน ทองลอย
2020การสร้างหนังสือนิทานภาพ เรื่อง คำนาม โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อนุวัฒน์ มากชูชิต
2021การสร้างหนังสือนิทานเสริมทักษะ เรื่องการอ่านสะกดคำ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ตัสนีม อาลี
2020การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ดอกไม้บานที่บ้านบาละ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ10R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธีระพล พงษ์พิมาย
2022การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานร่วมกับการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลามาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ทิฏฐา สุวรรณกิจ
2016ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จำลองและกระบวนการกลุ่มของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธนกร สิริกุล
2021คำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ประภัสสร ภัทรนาวิก; ดิลก ลีวิเชียรโชติ
2015ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อความคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; จุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์
2014ผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCA ร่วมกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; พิชญา ยวงใย
2021ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ทิพาภรณ์ บุญสุข
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการใช้คำถามของบลูม (Bloom) ที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชินโชติ มณีโชติ
2020ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; กิตติธัช คงชะวัน; เจษฏากร พัฒนกิจการสาร
2014ผลการใช้วิธีสอนแบบโพลยา (Polya) ร่วมกับแบบฝึกตามแนวคิด KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; พัชรา โภชนุกูล
2016ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; ปัทมา ไชยลักษณ์
2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; เกษม เปรมประยูร; กาญจนา เจริญช่วย