Browsing by Author วาสนา สุวรรณวิจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาณิสรา ถนนทิพย์
2020การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์มือสองวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาลิตา ดำสุข
2020ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอดในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; ธุมาวดี ศรีชัย
2019ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับบทบาทสหกรณ์อิสลามในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; มูฮำหมัดกิสตีย์ กีโต๊ะ
2019คุณภาพบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; พัชนี แก้วฉาย
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; สุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง
2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; เจษฎา นกน้อย; กิตติพงษ์ ประวัติ
2019ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; สุนิสา เพ็ชรสังข์
2019แรงจูงใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วยแอปพลิเคชั่น A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ฐิตาภรณ์ สระแก้ว