Browsing by Author พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกเทคนิคการอุปมาอุปไมย เรื่องสมดุลเคมีที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างอุปมาอุปไมย ความเข้าใจแนวทางเคมี และเจตคติต่อวิชาเคมีพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; สิทธิชัย วิชัยดิษฐ; ฉลอง มหิวรรณ
2016การศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคการลดบทบาทการเสริมศักยภาพ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1พูนสุข อุดม; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; วิทวัส วิฑูรย์พันธ์
2015ผลการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบการตั้งสมมติฐานนิรนัย เรื่อง เคมีอินทรีย์ ที่มีต่อการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; นวลพรรณ วรรณสุธี; เฟาซียะห์ ดือแระ
2015ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWHL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิทธิชัย วิชัยดิษฐ; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; คณิษฐา จำนงจิต