Browsing by Author กิตติธัช คงชะวัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Modelกิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; กัลยา เป็นดุุสะ
2016การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; กิตติธัช คงชะวัน; วลัยลักษณ์ มูสิกสง
2019การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; ภัทราวรรณ ศิริ
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กิตติธัช คงชะวัน; ชวนพิศ ชุมคง; นภนันท์ ขวัญชูด
2015การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการอิสลามานุวัตร สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; ยู่โสบ แขกพงศ์
2018การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่าความเข้าใจในการอ่านและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นพเก้า ณ พัทลุง; กิตติธัช คงชะวัน; ละออ วัชราคม
2018ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; รสรินทร์ นิลสุวรรณ
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Observe-Reflex-Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; หนึ่งฤทัย แสงทอง
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; ฮุสนา บิลังโหลด
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; นวพร เทพแสง
2020ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; กิตติธัช คงชะวัน; เจษฏากร พัฒนกิจการสาร
2020ผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิตและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กิตติธัช คงชะวัน; วิภาฤดี วิภาวิน; ศิวลักษณ์ ขุนนิคม
2015ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแก้โจทย์ปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้ 5 ขั้นร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; สุภาวดี ชูดำ