Browsing by Author กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2015การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; รอกีเย๊าะ บาเหม
2019การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณคุณอานันท์ นิรมล; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; สุพิชชา สีโยม
2018การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่นทางดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; วรัญญา รุ่งเรือง
2019การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลจินตนา กสินันท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ทิพย์ธิดา ดิสระ
2015การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability theory)กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; สูใบดะห์ มะเซ็ง
2019การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธมลวรรณ นาคเสนา
2015การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน รายวิชา ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาคุณอานันท์ นิรมล; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ปิยลักษณ์ เทพกล่ำ
2021การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารงานครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาตุณภาพการศึกษานบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชจินตนา กสินันท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธัณภรณ์ จันทร์มี
2016การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการลดน้ำหนักของบุคลากรที่เป็นโรคอ้วนในโรงพยาบาลธารโตณัชชา มหปุญญานนท์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; รุสนี มะตาเยะ
2015ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความสุขในการทำงานของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; สุจิตรา เจริญขวัญ
2018ปัจจัยพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรณีเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับการวิเคราะห์จำแนกเสาวรส ยิ่งวรรณะ; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; นิชนันท์ เบ็ญญามา
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องกรด เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; เสาวภาคย์ สังฆานาคินทร์
2016โมเดลการวัดผลกระทบจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันผลิตครูกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; อุทัย ศิริคุณ