Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลาเสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; มัสนี คงแก้ว
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดเครื่องมือวัดศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านกรอบความคิดเติบโต (growth mindset)ณัชชา มหปุญญานนท์; วิภาดา พินลา; วิภาพรรณ พินลา
2022การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณณัชชา มหปุญญานนท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ทิพยวิมล แซ่เห้ง
2020ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชัชวีร์ แก้วมณี; จิตต์โสภิณ สุธีบุตร