Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 431-440 of 729 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนามโนทัศน์เรื่อง พัธะเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชารีฟ สุรินราช
2014แนวทางการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธัชชัย ปิตะนีละบุตร; เสกสัณ เครือคํา; จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล
2020เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; คุณอานันท์ นิรมล; เรวดี กระโหมวงศ์; ชัชวาล ชุมรักษา
2016การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; นิดา มีสุข; ณัฏฐนันท์ กุลนิล
2019ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนกลางสมเกียรติยศ วรเดช; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ซอลาฮ เด็งมาซา
2015นโยบายของรัฐในด้านการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวศาสดา วิริยานุพงศ์; อิศราวุธ อ่อนน้อม; ชัยภัฏ จันทร์วิไล
2015การสนับสนุนทางการบริหารกับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; ธัญญารัตน์ ศรีมุข
2019ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติยศ วรเดช; นวรัตน์ เมามีจันทร์
2015ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาเส้นทางในจังหวัดปัตตานีอรจิรา สิทธิศักดิ์; อนิศรา เพ็ญสุข ตื้บแก้ว; ทวีป จันทร์เจริญ
2020แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโสมศิริ เดชารัตน์; ณัฐสิทธิ์ สองเมือง