Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 709 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ดอกไม้บานที่บ้านบาละ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ10R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธีระพล พงษ์พิมาย
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; สุเทพ สันติวรานนท์; นะดา แสงวิมาน
2020การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตำนานเมืองปตานิ จังหวัดปัตตานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมพัชลินจ์ จีนนุ่น; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; นายูฮัน กูจิ
2020ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอดในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; ธุมาวดี ศรีชัย
2014การปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; นภาพร อินทร์สนอง
2017เกลอ ระบบคุณค่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.2452-พ.ศ.2558)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ธันยพร ขุนราช
2017ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; สมจิตร อุดม; นันท์นภัส ตะนุสะ
2016ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; นูรีซัน ตาเดอิน
2019ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาร่วมกับสื่อประสมที่มีต่อความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ชัชวีร์ แก้วมณี; ชวนพิศ ชุมคง; นิภา ดิษฐสุวรรณ
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; เนาวรัตน์ ศิริรักษ์