Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 709 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์อนุพันธ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; กุสุมาลย์ น้อยผา; มณฑล เลิศวรปรีชา; กอรีอะ บิลหลี
2019การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชรินรัตน์ บุญนวล
2019การยืมคำแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาอนันต์ อารีพงศ์; จริญญา ธรรมโชโต; ชลธิชา จันทร์ขาว
2019วรรณกรรมหนังตะลุงร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์ของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ.2407-พ.ศ.2553)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล
2018กกกอ : ระบบเครือญาติพื้นถิ่นจังหวัดตรังไพบูลย์ ดวงจันทร์; เยาวลักษณ์ สุวรรณแข; ทวี เต็งรัง
2019พฤติกรรมและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ
2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; เจษฎา นกน้อย; กิตติพงษ์ ประวัติ
2015ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWHL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิทธิชัย วิชัยดิษฐ; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; คณิษฐา จำนงจิต
2016ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ไกรสร พิกุลรัตน์
2015การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์บทอ่าน จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; จารุวดี ศรีลีกะ