Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 121-130 of 222 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพยากรณ์ลมด้วยแบบจำลองบรรยากาศ WRF และฐานข้อมูล NCEP-FNL สำหรับประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว
2020ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบของสารสกัดจากหัวไอ้เหล็ก (Smilax ovalifolia)จารุรัตน์ ปัญโญ; ธีรทัศน์ สุดสาย
2021การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนพเก้า ณ พัทลุง
2020ผลของวิธีไบโอไพรมิงและการพรางแสงต่อปริมาณสารหอม 2-Acety-1-pyrroline ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2นันทิยา พนมจันทร์; จตุพร ไกรถาวร
2020การเตรียมอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์/ไคโตซานคอมโพสิตสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นสารป้องเชื้อราบนผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดพชร ผลนาค; มณฑล เลิศวรปรีชา
2020ศักยภาพการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นนิรมล จันทรชาติ; อุษา อ้นทอง; วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
2020ศักยภาพในการต้านออกซิเดชันและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดรากมะพูดปาริชาติ เทพทอง
2020จตุพร แก้วอ่อนพนิตา สุมานะตระกูล
2021การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงศุภกร กตาธิการกุล; สุวิทย์ คงภักดี; มารีนา มะหนิ; ธีรเดช ใหญ่บก; สุเจนต์ พรหมเหมือน; ญาณวุฒิ สุนทรกิจ
2020การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; วิลาสินี ธนพิทักษ์; อานุช คีรีรัฐนิคม