Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 436 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธมลวรรณ นาคเสนา
2017การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มาโนช ดินลานสกูล; ฉันทัส ทองช่วย; ดวงกมล ทองคำ
2017สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เพคติเนสของแบคทีเรียที่แยกได้จากทางเดินอาหารของหนอนนก (Tenebrio molitor)วิชุตา กล้าเวช; มณฑล เลิศวรปรีชา; ซัลไลลา แวมะยิ
2016ฟลูออเรสเซนต์ของสารประกอบทองแดงที่มี 1,10-ฟีแนนโทรลีนและอนุพันธุ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; นิคม ชูศิริ; ทศวรรณ รัญเพชร
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; สุเทพ สันติวรานนท์; นะดา แสงวิมาน
2014การปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเจษฎา นกน้อย; อรจันทร์ ศิริโชติ; นภาพร อินทร์สนอง
2017เกลอ ระบบคุณค่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.2452-พ.ศ.2558)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ธันยพร ขุนราช
2017ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; สมจิตร อุดม; นันท์นภัส ตะนุสะ
2016ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; นูรีซัน ตาเดอิน
2019ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาร่วมกับสื่อประสมที่มีต่อความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ชัชวีร์ แก้วมณี; ชวนพิศ ชุมคง; นิภา ดิษฐสุวรรณ