Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; หฤทธิ์ แซ่คู
2020ทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การคำนวณปริมาณสารจากสมการเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันเกมเป็นกลุ่ม (TGT) ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; นัยนา เศียรสุวรรณ์
2018การพัฒนามโนคติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนคติพูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; ชนกนาฏ กาญจนภักดิ์
2020ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; กอมารียะห์ หะ
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; ธันย์ชนก ชูจันทร์
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; กิตติธัช คงชะวัน; นวพร เทพแสง
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ
2019การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชาชีววิทยาเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; บุษยพัชร์ พิณสุวรรณ