Theses : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นำของผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัลลภา เชยบัวแก้ว; ธราวดี ล่าสกุล
2020สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาววัลลภา เชยบัวแก้ว; ยมาภรณ์ ทักษิณ
2017ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; สมเกียรติยศ วรเดช; อนุชิต ชุมคง
2018การศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบกะลาบิค แบบการเดินและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุวิทยา เหมพันธ์; กิตติพร เนาว์สุวรรณ; สุกันยา นัครามนตรี
2020ความสัมพันธ์ของภาวะการทำงานของไตต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรลิส ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทยปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ละมุน แสงสุวรรณ์
2016การรับรู้การใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลพัทลุงกุสุมาลย์ น้อยผา; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; เรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์
2018คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรังวันลภ ดิษสุวรรณ์; เกศทิพย์ บัวแก้ว; รัตนา รุณแสง
2015การใช้สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดสงขลาวันลภ ดิษสุวรรณ์; สงกรานต์ ไหมชุม; ยุวดี กองมี
2019ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติยศ วรเดช; นวรัตน์ เมามีจันทร์
2015การสนับสนุนทางการบริหารกับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; ธัญญารัตน์ ศรีมุข
2020แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโสมศิริ เดชารัตน์; ณัฐสิทธิ์ สองเมือง
2017ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในอำเภอห้วหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วิทยา เหมพันธ์; เรวดี กระโหมวงศ์; ฐิติมา ชูใหม่
2019ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนกลางสมเกียรติยศ วรเดช; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ซอลาฮ เด็งมาซา
2018ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพต่อการป้องกันโรคอ้วนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติยศ วรเดช; จิรนันท์ ช่วยศรีนวล
2015ต้นทุนการบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลพัทลุงและศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุงวัลลภ ดิษสุวรรณ์; เกศทิพย์ บัวแก้ว; วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; อดิศร ชุมคช
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการใส่ขาเทียมในภาคใต้ ประเทศไทยสมเกียรติยศ วรเดช; ศุภชัย แก้วดวง
2019ปัจจัยที่ที่สัมพันธ์ต่อภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติ วรเดช; พงษ์ประยูร แก้วหมุน
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; นาปีเส๊าะ มะเซ็ง
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสมเกียรติยศ วรเดช; ธนันญา เส้งคุ่ย
2017ผลของทารกที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ จังหวัดพัทลุงสมเกียรติยศ วรเดช; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ช่อผกา หนูรอด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27