Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 212 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จรัส อติวิทยาภรณ์; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว
2015ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อความคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; จุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์
2019ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)จังหวัดสงขลาสุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ชนาธิป ชูอักษร
2015สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์อนุพันธ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; กุสุมาลย์ น้อยผา; มณฑล เลิศวรปรีชา; กอรีอะ บิลหลี
2019การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชรินรัตน์ บุญนวล
2019การยืมคำแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาอนันต์ อารีพงศ์; จริญญา ธรรมโชโต; ชลธิชา จันทร์ขาว
2019วรรณกรรมหนังตะลุงร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์ของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ.2407-พ.ศ.2553)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล
2015ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWHL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิทธิชัย วิชัยดิษฐ; พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; คณิษฐา จำนงจิต
2015การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์บทอ่าน จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; จารุวดี ศรีลีกะ
2014การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาร่วมกับวิธีสอนแบบสถานการณ์จำลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการผูกเงื่อนเชือกในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชวนพิศ ชุมคง; นพเก้า ณ พัทลุง; จุไรรัตน์ อินทราคม