Theses : [43] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
Issue DateTitleAuthor(s)
2021เปิดประตูอาหารท้องถิ่น "เต้าคั่ว" สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์เมืองหลักสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จินาพร สังข์ทอง
2021อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ธนภัทร เต็มรัตนะกุล; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ซานีซ๊ะ ยูโซะ
2021บทบาทของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนใต้ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ภัทรกฤติ รอดนิยม
2019แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; อรรถพงค์ คชศักดิ์
2018การสร้างสรรค์และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; วัลภา พรหมบุญแก้ว
2018วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพี่อ้อยจริญญา ธรรมโชโต; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ณัฐวดี คมประมูล
2015การฟื้นฟูวัฒนธรรมการประกอบอาชีพหลังวิกฤตินากุ้งของประชาชน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไพบูลย์ ดวงจันทร์; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; อุทิศ สังขรัตน์; จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์
2020วัจนกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ดพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; จริญญา ธรรมโชโต; กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์
2018ครูหมอ : พลวัตความเชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2460 - 2559)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สถาพร ศรีสัจจัง; อภิชาติ คัญทะชา
2017วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง (พ.ศ. 2504-2556)ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สถาพร ศรีสัจจัง; หฤทัย เวชศาสตร์
2015การธำรงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียฉันทัส ทองช่วย; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; อำนวย ยัสโยธา; สมพร ขุนเพชร
2020พลวัตวิธีวิทยาวัฒนธรรมศึกษาภาคใต้ผ่านงานเขียนของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ศิริอร เพชรภิรมย์
2018วิถีและพลัง "ซูรอ" กับชุมชนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ซารีนา ดือเร๊ะ
2017ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของชมัยพร แสงกระจ่าง (พ.ศ. 2543-2558)มาโนช ดินลานสกูล; พัชลินจ์ จีนนุ่น; จตุพร เจริญพรธรรมา
2018การศึกษาคุณค่าและการพัฒนารูปแบบของการแสดงละครโนราร่วมสมัยเรื่องสังข์ทองตอน รจนาเลือกคู่ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; เยาวลักษณ์ สุวรรณแข; สุนารีย์ พันธุเมฆ
2018หิ้งบรรพบุรุษ : พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ คุณค่า และวิถีการอยู่ร่วมกันของคนท่าเขาตก จังหวัดนครศรีธรรมราชพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; เบญจพร ดีขุนทด; สุชีรา ผ่องใส
2020คติความเชื่อที่สะท้อนผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาไพบูลย์ ดวงจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; เตชธร ตันรัตนพงศ์
2018ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาเขียนเชื่อมโยงความในสารนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พิมพ์เผยแพร่ในปี 2560ฉันทัส ทองช่วย; จริญญา ธรรมโชโต; อรอุมา เจ๊ะสา
2018วาทกรรมหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสังคมไทยอดิศร ศักดิ์สูง; อุทัย เอกสะพัง; หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์
2017ภาษาใบบอกหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. 2418 - 2434อนันต์ อารีย์พงศ์; ฉันทัส ทองช่วย; รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43