Theses : [48] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กิจกรรมและความต้องการใช้ประโยชน์สวนสาธารณะของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลานิสากร กล้ณรงค์; ครองชัย หัตถา; สรียา หมัดอาด้ำ
2021ปอเนาะดาลอ : พื้นที่ผลิตซ้ำความเป็นมลายูมุสลิมรัตติยา สาและ; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุทิพย์ พูลสวัสดิ์
2022รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : มรดกภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ แบบมีส่วนน่่วมของเยาวชน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; พนัชกร พิทธิยะกุล
2022อัตลักษณ์ความเป็นเกาหลีในมิติอาหารการกินของร้านอาหารเกาหลี จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; อนินทร์ พุฒิโชติ; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จิตติกานต์ หลักอาริยะ
2021การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทยในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อนินทร์ พุฒิโชติ; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ธนภัทร เต็มรัตนกุล; ษมาวีร์ บุญรอด
2021เปิดประตูอาหารท้องถิ่น "เต้าคั่ว" สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์เมืองหลักสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จินาพร สังข์ทอง
2021อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ธนภัทร เต็มรัตนะกุล; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ซานีซ๊ะ ยูโซะ
2021บทบาทของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนใต้ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ภัทรกฤติ รอดนิยม
2019แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; อรรถพงค์ คชศักดิ์
2018การสร้างสรรค์และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; วัลภา พรหมบุญแก้ว
2018วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพี่อ้อยจริญญา ธรรมโชโต; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ณัฐวดี คมประมูล
2015การฟื้นฟูวัฒนธรรมการประกอบอาชีพหลังวิกฤตินากุ้งของประชาชน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไพบูลย์ ดวงจันทร์; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; อุทิศ สังขรัตน์; จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์
2020วัจนกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตในคอลัมน์ ธรรมะเดลี่ นิตยสารซีเคร็ดพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; จริญญา ธรรมโชโต; กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์
2018ครูหมอ : พลวัตความเชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2460 - 2559)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สถาพร ศรีสัจจัง; อภิชาติ คัญทะชา
2017วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง (พ.ศ. 2504-2556)ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สถาพร ศรีสัจจัง; หฤทัย เวชศาสตร์
2015การธำรงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียฉันทัส ทองช่วย; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; อำนวย ยัสโยธา; สมพร ขุนเพชร
2020พลวัตวิธีวิทยาวัฒนธรรมศึกษาภาคใต้ผ่านงานเขียนของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ศิริอร เพชรภิรมย์
2018วิถีและพลัง "ซูรอ" กับชุมชนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ซารีนา ดือเร๊ะ
2017ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของชมัยพร แสงกระจ่าง (พ.ศ. 2543-2558)มาโนช ดินลานสกูล; พัชลินจ์ จีนนุ่น; จตุพร เจริญพรธรรมา
2018การศึกษาคุณค่าและการพัฒนารูปแบบของการแสดงละครโนราร่วมสมัยเรื่องสังข์ทองตอน รจนาเลือกคู่ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; เยาวลักษณ์ สุวรรณแข; สุนารีย์ พันธุเมฆ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48