Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มาโนช ดินลานสกูล; ฉันทัส ทองช่วย; ดวงกมล ทองคำ
2017การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ 5E เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ปัทมาวดี ขันธ์ชัย
2018การสร้างชุดการสอน เรื่องประโยคซับซ้อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อนันต์ อารีย์พงศ์; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; สุชานน ทองลอย
2015ผลการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามของบลูม (Bloom) โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคใต้ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นพเก้า ณ พัทลุง; อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; มัชชารวดี ชลสาคร
2015การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; ณัฐณิชา ศรึสุขสวัสดิ์
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ฉันทัส ทองช่วย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เทิดพงศ์ ชัยรัตน์
2017การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; พูนสุข อุดม; จริยา จิตตพงศ์