Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 117 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จรัส อติวิทยาภรณ์; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว
2019แรงจูงใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วยแอปพลิเคชั่น A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ฐิตาภรณ์ สระแก้ว
2019ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)จังหวัดสงขลาสุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ชนาธิป ชูอักษร
2019การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ธีรพร ทองขะโชค; สุทธิพร บุญมาก; ไชยดี ยะยือริ
2019การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชรินรัตน์ บุญนวล
2019การยืมคำแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาอนันต์ อารีพงศ์; จริญญา ธรรมโชโต; ชลธิชา จันทร์ขาว
2019วรรณกรรมหนังตะลุงร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์ของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ.2407-พ.ศ.2553)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล
2019พฤติกรรมและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ
2019การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธมลวรรณ นาคเสนา
2019ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาร่วมกับสื่อประสมที่มีต่อความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ชัชวีร์ แก้วมณี; ชวนพิศ ชุมคง; นิภา ดิษฐสุวรรณ