Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; กัญญ์วรา สมประดิษฐ์
2019การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์; ธมลวรรณ นาคเสนา
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; สุเทพ สันติวรานนท์; นะดา แสงวิมาน
2020ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่องสมดุลเคมี ต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภัทรกิจ เจริญช่าง
2015ผลการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบการตั้งสมมติฐานนิรนัย เรื่อง เคมีอินทรีย์ ที่มีต่อการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ; นวลพรรณ วรรณสุธี; เฟาซียะห์ ดือแระ
2019การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; มูณีเราะห์ มะนุง
2019การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อสะเต็มผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; วุฒิชัย จีนเมือง
2016การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพเก้า ณ พัทลุง; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; พานิศา สรรเพชร
2018การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการผสมแสงสีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ศักดิ์มงคล ยี่มี
2015การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์พูนสุข อุดม; สมจิตร อุดม; เอกพนธ์ กลับใจ