Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 256 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ความต้องการและคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรังอมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ชุติกาญจน์ สลาหลง
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสมเกียรติยศ วรเดช; ธนันญา เส้งคุ่ย
2020การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์มือสองวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาลิตา ดำสุข
2020อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ปาริชาต กสุรพ
2020การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; นูรีมาน สือรี
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; นาปีเส๊าะ มะเซ็ง
2020การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่องยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวิทย์ คงภักดี; เมธี ดิสวัสดิ์; ปุญชรัสมิ์ ศรีชัย
2020ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งทางใจของนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; เมธี ดิสวัสดิ์; รณชัย ไชยกูล
2020การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระ เรื่องการออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้าสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่นชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฟาดีล๊ะ แซะเฮง
2020การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; สาวิตรี อินอุทัย