Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 152 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่มีการระบาดซ้ำและพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเกียรติยศ วรเดช; จิราพร พัฒน์มณี
2020การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ก้องเกียรติ เสนกัลป์
2020ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชวนพิศ ชุมคง; วิภาฤดี วิภาวิน; จุฑามาศ จิตต์บุญ
2020การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ โดยใช้หลักสูตร นศท.ไทยใจรักชาติ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ชวนพิศ ชุมคง; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; เฉลิมพงศ์ คงบัว
2020พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรมณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; กรประพัสสร์ เขียวหอม
2020ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตข้าว และการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพัทลุงอุไรวรรณ ทองเกมแก้ว; ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; กัลยา ไล่กสิกรรม
2020การจัดการปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการผลิตข้างโพดหวานพันธุ์สงขลา 84-1นันทิยา พนมจันทร์; ไพบูลย์ ประโมจนีย์; จิตรา อินเกตุ
2020การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงโดยการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ซานิตา ไมมะหาด
2020ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; ตอยยีบะห์ สาและ
2020การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกระดับประถมศึกษาสุวิทย์ คงภักดี; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; ช่อผกา สุขุมทอง