Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 381-390 of 429 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชพูนสุข อุดม; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; ภัทรสุดา รักทอง
2017การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; นู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; ดลนภัส บุญแก้ว
2019การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาณิสรา ถนนทิพย์
2019การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยประสงค์ เกษราธิคุณ; นิคม ชูศิริ; นพฤทธิ์ ช่างคิด
2018การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตชนิดความยาวสายขนาดกลางด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และการเพิ่มผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตกนกพร สังขรักษ์; Kanokphorn Sangkharak
2017ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่อง จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
2019แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; อรรถพงค์ คชศักดิ์
2019การใช้ไทเทเนียมไดออกไซต์เจืออนุภาคเงินที่แขวนลอยในไคโตซานเพื่อยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora และ Phytophthora botryosaกรกนก อุบลชลเขต; วีระชัย แสงฉาย
2019การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มและกากตะกอนน้ำมันปาล์มกรกนก อุบลชลเขต; จอมภพ แววศักดิ์; ธีรเดช ใหญ่บก; ชูลีรัตน์ คงเรือง; ปราณี หนูทองแก้ว