Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 361-370 of 432 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; สมเกียรติยศ วรเดช; อนุชิต ชุมคง
2019ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอรจันทร์ ศิริโชติ; วาสนา สุวรรณวิจิตร; สุนิสา เพ็ชรสังข์
2019การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวสารโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
2016นโยบายการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอิศราวุธ อ่อนน้อม; อมร เดชนพรัตน์
2017การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เสาวรส ยิ่งวรรณะ; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ณัชชา ชูเพ็ง
2015การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นุชนาฏ ใจดำรงค์; ณัชชา มหปุญญานนท์; วรรณิสา บินสัน
2019การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; เสาวนีย์ คงยุนุ้ย
2017การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; พูนสุข อุดม; จริยา จิตตพงศ์
2019รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาสทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ประมาณ เทพสงเคราะห์; อุษา อ้นทอง; อังกูร แก้วย่อง
2017การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้กลยุทธ์การหมักร่วมสมพงศ์ โอทอง; เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์; เสาวรส เหลือนุ่นขาบ