Browsing by Author เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์และแอปพลิเคชันทางการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; หรัณย์ หมื่นรัก
2020การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Edmodo และ Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; วิภาดา สุขเขียว
2019การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; มูณีเราะห์ มะนุง
2018การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; นพเก้า ณ พัทลุง; ซาวาตี บือราเฮง
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรวดี กระโหมวงศ์; เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; ภัททิยะ จันทร์อุดม
2015ระบบแนะนำทรัพยากรการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื้นฐานออนโทโลยีสำหรับผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้นพมาศ ปักเข็ม; เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วรชาติ สุขกระ