Browsing by Author อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; หฤทธิ์ แซ่คู
2020การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; กัญญ์วรา สมประดิษฐ์
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; นันทิชา ทวีรัตน์
2020การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุธาสิณี นันทวงษ์
2020การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกระดับประถมศึกษาสุวิทย์ คงภักดี; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; ช่อผกา สุขุมทอง
2020การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์
2020การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนก้าวสู่โลกความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมมโนคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการแบ่งเซลล์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; ชนิตา มลิวัลย์
2020การออกแบบและพัฒนาเกมกระดานพันธุศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีนอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; เกษศิรินทร์ รัทจร; นวรัตน์ สังข์เรือง
2020การออกแบบและพัฒนาเกมกระดานเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; เมธี ดิสวัสดิ์; ศดานันท์ แก้วศรี
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ
2020ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; เมธี ดิสวัสดิ์; อรสา จงรักวิทย์
2021ผลการใช้เกมวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษศิรินทร์ รัทจร; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; วนิศา อ่อนนวล
2019เมทริกซ์การฉายภาพประชากรจากตารางชีพและการปรับตัวของแมลงหวี่ชนิด Drosophila ananassaeธนพันธุ์ ปัทมานนท์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; อรรถพร บัวชื่น