Browsing by Author อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับผังกราฟิกอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; โสภาวรรณ จันทร์ฉาย
2014ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; กรรณิกา บัวลอย
2016ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; ชาฮีดา ดาแม
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; ษับรีญ หะยีหมัด
2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Teuristics) ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; ดวงเด่น เรืองจักร์
2015ผลการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามของบลูม (Bloom) โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคใต้ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นพเก้า ณ พัทลุง; อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; มัชชารวดี ชลสาคร
2017ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; นพเก้า ณ พัทลุง; นูรไลลา แวสะมะแอ